Púť rodín

Vznik Pútí rodín

Vysoká nad Uhom je miestom, kde mladí ľudia nachádzajú isté presvedčenie, že žiť čistotu sa oplatí a k tomu ich vedie aj vzor, ktorý majú v Božej služobnici Anne Kolesárovej. Účastníci pútí radosti veľmi oslovili aj svoje rodiny svedectvom o tom, čo na stretnutí prežili, čo si odniesli domov. U rodičov vznikla túžba navštíviť miesto, kam chodia ich deti a zažiť tam vlastnú púť. Niektorí účastníci pútí radosti aj zrelosti už majú vlastné manželstvá, založili si rodiny a naďalej prichádzajú na toto miesto čerpať z tohto duchovného prameňa čistoty. 

Charakteristika

Púť rodín začína spoločnou svätou omšou s obnovou manželských sľubov, následne sa putuje k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej. Počas púte spievame a modlíme sa posvätný ruženec. Popoludňajší program je samostatne pre manželov a súčasne oddelene prebieha program animátorov s deťmi. Manželia (rodičia)  tak môžu nerušene prežiť vopred pripravený program pre nich, napr.: prednášku, skupinky, zdieľanie, svedectvo, možnosť konzultácie, poradenstva, adoráciu...  Púť rodín sa koná dvakrát do roka (jún, august) a trvá jeden deň. 

Zameranie 

Témami pútí rodín sú: teológia tela - manželská láska, čistota, vernosť a radosť z manželského života, viera v rodine, vzťahy v rodine, zodpovedné rodičovstvo, úcta k životu od počatia po prirodzenú smrť, výchova detí  k hodnotám. Júnové púte rodín sú zamerané na výchovu detí a tínedžerov, rozvoj rodičovstva. Augustové púte sú zamerané na vzťah manželov, ako budovať zdravé manželstvo na celý život. 

Cieľové skupiny

Púť rodín je určená všetkým, ktorí žijú v manželstvách - rodinách (mamkám a otcom a ich deťom), bezdetným manželom, starým rodičom, vdovám a vdovcom, slobodným mamičkám, rozvedeným. 

Cieľ púte rodín

Upevniť sa vo viere, putovať k hrobu Anky Kolesárovej pre povzbudenie a posilnenie vzťahov v manželstve i v širšej rodine. Púte rodín pomáhajú dozrievať manželom, aby mohli naplno žiť manželské a rodičovské povolanie. 

 

 

Prihlasovanie

K plynulému zabezpečeniu púte rodín je nutné vopred sa prihlásiť a to na tejto stránke.

Účastnícky príspevok

Je dobrovoľný a zahŕňa tieto náklady: 

  • strava (obed, olovrant pre deti, pitný režim)
  • režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (voda, plyn, elektrina)
  • nákupy potravín, hygienických potrieb (toaletný papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...) materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...
  • prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...)
  • celkovú prípravu a zabezpečenie technického, materiálneho, personálneho a programového obsahu

Organizátori pútí rodín

Od vzniku týchto pútí (rok 2004) patronát nad púťami rodín má Inštitút rodiny v Košiciach. 

Inštitút rodiny v Košiciach je hlavným koordinátorom pútí rodín a zodpovedá za obsahovú náplň pre manželov (výber tém, pozývanie hosťa, svedectvá, výber animátorov pre manželov, konzultácie a poradenstvo pre manželov...), zodpovedá za formáciu animátorov špeciálnym pedagógom, vedie púte k hrobu, spolupracuje s centrami pre rodinu na Slovensku a začína spoluprácu pre púte rodín s novovzniknutým Centrom pre rodinu Kráľovnej pokoja Košice Juh.   

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej – technicko - organizačné zabezpečenie (prenájom školy a vyplatenie nájmu a energie, objednávky potravín a ich úhrada, zastrešenie animátorov od piatka do nedele – ubytovanie, strava, program, príprava priestorov na podujatie – stavba stanov na sv. omšu, zabezpečenie liturgickej služby a ozvučovacej techniky, dezinfekcia hračiek pre deti, rozostavenie detských atrakcií, príprava a ozvučenie jedálne, prevoz kuchynského riadu a potravín do školskej kuchyne,  príprava pitného režimu, zabezpečenie celkového priebehu púte – obed, olovrant, káva..., usporiadateľská služba, nákup hygienických potrieb (toaletný papier, mydlo, uteráky, prostriedok na umývanie podláh...), upratovanie po akcii všetkých priestorov školy, ihriska, telocvične, Domčeka, zloženie detských atrakcií, prevozy z Vysokej do Pavloviec stanov, lavíc, hračiek a späť...