Ochrana osobných údajov

Údaje prevádzkovateľa

Pastoračné centrum Anny Kolesárovej
Vysoká nad Uhom 27, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 50961110
DIČ: 2120729215

Kontaktné údaje kontaktnej osoby

Zabezpečenie podujatia: registracia@domcek.org

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Pri osobných údajoch, ktoré sa týkajú zdravia, je právnym základom ochrana života a zdravia dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • namietať u prevádzkovateľa spracúvanie jej osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • informovať sa na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame od dotknutej osoby, ktorá nám ich poskytuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré sú uvedené v prihlasovacom formulári.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime technickými a organizačnými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.s